การจัดงาน “อาริยะบูชา ๑๕๒ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”


2021-12-31 07:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมใหญ่สามัญขององค์การยูเนสโก้ได้มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในวาระปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล (วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓) ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณานุปการ

ข้อมูลสื่อมวลชน การจัดงาน “อาริยะบูชา ๑๕๒ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

สัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมใหญ่สามัญขององค์การยูเนสโก้ได้มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในวาระปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล (วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓) ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณานุปการ

ต่อมาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑๕๐ ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เตรียมจัดกิจกรรมสำคัญ ในห้วงวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

๒. กิจกรรมสำคัญ

๒.๑ การจัดปฏิบัติธรรม “แสงเทียน แสงธรรม

มูลนิธิฯ แต่งตั้งณะอนุกรรมการด้านปฏิทินแสงเทียน แสงธรรม โดยกำหนดให้มีการจัดทำปฏิทินปฏิบัติธรรม ในวันเสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน เฉพาะในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ได้จัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นอาจริยบูชา ๑๕๒ ปี ชาตกาล ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดของหลวงปู่มั่นฯ

๒.๒ โครงการปรับปรุงชาติภูมิสถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เมื่อมูลนิธิฯ ได้ไปกราบสักการะหลวงปู่มั่นฯ ที่บ้านเกิด พบว่า บริเวณอาคารใบเสมาชำรุด พื้นกระเบื้องแตกเสียหาย เนื่องจากรากต้นไม้ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ๑๕๐ ปี ชาตกาล ออกแบบก่อสร้าง และทำพิธีขอขมา ดังนี้

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท่านที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ ได้เดินทางเข้ากราบพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส เพื่อทำพิธีขอขมาครูบาอาจารย์ เนื่องจากท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างอนุสรณ์สถานบ้านเกิด ร่วมกับพระสงฆ์ที่จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้ทำบุญตักบาตรและเข้ากราบพระครูสุทธธรรมาภรณ์ (พยุง ชวนปฺญโญ) ณ วัดภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่หลวงปู่มั่นฯ เคยพำนักจำพรรษา ๕ ปีสุดท้ายก่อนมรณภาพ เพื่อทำพิธีขอขมาครูบาอาจารย์

ทั้งนี้ ได้รับเมตตาจากท่านเจ้าอาวาส อนุญาตให้นำดินมงคลจากสถานที่สำคัญที่หลวงปู่มั่นฯ เคยพำนัก ได้แก่ โบสถ์วัดป่าสุทธาวาส (สถานที่จัดงานพระราชทานเพลิงศพ) รอบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นฯ (เดิมคือที่ตั้งของกุฏิ) ลานเดินจงกรมหน้ากุฏิที่วัดป่าบ้านหนองผือ มาใช้ในการทำพิธีขอขมาต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประธานมูลนิธิฯ ได้นำคณะกรรมการฯ ทำพิธีขอขมา ครูบาอาจารย์ ณ วัดภูหล่น อำเภอศรีเมืองใหม่ และอนุสรณ์สถานบ้านเกิด ณ บ้านเลขที่ ๑ บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยเริ่มปูกระเบื้อง จัดสวน และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำคำจารึกประวัติของหลวงปู่มั่นฯ และประวัติการก่อสร้างอนุสรณ์สถานบ้านเกิดของหลวงปู่มั่นฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. มูลนิธิฯ ได้กราบนิมนต์พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส เป็นประธานในการส่งมอบอนุสรณ์สถานบ้านเกิดให้แก่คุณยายพันธ์ คำโพธิ์ และลูกหลาน ซึ่งเป็นทายาทของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต่อไป

๒.๓ กิจกรรมตักบาตร ๑๕๒ ปี ชาตกาล

ในแต่ละปีจะมีพระสงฆ์ที่เดินทางมาปักกลดที่วัดภูหล่นเป็นจำนวนมาก ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ จะได้เริ่มกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามอาริยะวิถี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ซึ่งมูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - ๑๙ โดยเคร่งครัด

๒.๔ พิธีวางศิลามงคล “อนุสรณ์สถาน ๑๕๐ ปี ชาตกาล”

มูลนิธิฯ ได้ให้ ดร.ติ๊ก แสนบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกแบบอนุสรณ์สถาน ๑๕๐ ปี ชาตกาล และได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ในงานสถาปัตย์นิทรรศน์ จากสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้กำหนดให้มีพิธีวางศิลามงคลก่อนการก่อสร้าง อนุสรณ์สถาน ๑๕๐ ปี ชาตกาล ณ วัดศรีบุญเรือง (วัดบ้านคำบง) ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นฯ เคยบรรพชา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ ๑ ปี

๒.๕ การส่งมอบหนังสือสวดมนต์และชีวประวัติของหลวงปู่มั่นฯ

คณะอนุกรรมการด้านการจัดทำหนังสือสวดมนต์และชีวประวัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อยากจะพัฒนาและปลูกฝังให้นักเรียน ๗ โรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเกิดของหลวงปู่มั่นฯ โดยเฉพาะโรงเรียนบ้าน คำบง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่หลวงปู่มั่นฯ เคยเรียนหนังสือ ได้มีศรัทธา ได้ศึกษาประวัติของหลวงปู่มั่นฯ และส่งเสริมให้นักเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์

orum.

ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการฯ จะได้เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านคำบง และส่งมอบหนังสือสวดมนต์ให้แก่ ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำบง หมู่ 8 โรงเรียนบ้านภูหล่น หมู่ 15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ 11 โรงเรียนบ้านสระคำ หมู่ 6 โรงเรียนบ้านสงยาง หมู่ 1 โรงเรียนบ้านโนน หมู่ 5 และโรงเรียน บ้านสิม หมู่ 4


เป็นการสร้างสรรค์ข่าวสารในจังหวัดอุบลราชธานี โดยทีมงานที่ทำงานอย่างจิตอาสา