TIME LINE 14-22 คนติดโควิด ในจังหวัดอุบล ชุดที่สาม


2021-04-11 08:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 47

รู้เท่าทันโควิด ทำไมถึงบอกซ้ำๆว่า..ใส่แมสนะ ล้างมือนะ เว้นระยะห่างนะ มีเหตุผลที่ต้องช่วยกัน .อาการเบื้องต้น ให้สงสัยไว้ก่อน มีไข้-ไอแห้ง-อ่อนเพลีย-อยู่หรือมาจาก จุดเสี่ยง.

TIME LINE 14-22 คน ที่ติดโควิดอุบล


การระบบสื่อสารระหว่างองค์กร รัฐเอกชน นับเป็นเรื่องที่พยาม คิดค้นกันมานานมาก เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ เกิดการรับรุู้ และ การมีส่วนร่วมหอการค้าอุบล ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวให้ เกิดจริง ใช้ ได้จริงโดยอาศัยเครื่องมือ ที่ คุณเคย มาบูรณาการ ได้แก่ LINE FACEBOOK และ WEB SITE