มิติเอกฉันท์ ตั้ง สภารวมองค์กรเอกชนอุบล ได้ชื่อ "สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคมอุบล"


2020-08-12 04:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

สภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคมอุบล คือ ที่รวมของภาคเอกชน ในระดับองค์กร ชมรม และกลุ่ม เพื่อที่จะขับเคลื่อน เรื่องรวม ในหลักการ " ส่วนรวมต้องมาก่อน " หัวใจคือ รวมกันคิดรวมกันทำ คนอุบลต้องรวมกันให้ ได้ ทำด้วยกันให้ เป็น


เป็นการสร้างสรรค์ข่าวสารในจังหวัดอุบลราชธานี โดยทีมงานที่ทำงานอย่างจิตอาสา