• image
 • ข่าวเด่นวันนี้ .

  เกี่ยวกับเรา

  การระบบสื่อสารระหว่างองค์กร รัฐเอกชน นับเป็นเรื่องที่พยาม คิดค้นกันมานานมาก เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ เกิดการรับรุู้ และ การมีส่วนร่วม

  หอการค้าอุบล ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวให้ เกิดจริง ใช้ ได้จริง

  โดยอาศัยเครื่องมือ ที่ คุณเคย มาบูรณาการ ได้แก่ LINE FACEBOOK และ WEB SITE

  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • ทุกหน่วยงาน สร้างfacebook ของหน่วยงานทุกหนว่ยงาน (รัฐและเอกชน) มีการupdate งานหรือ ภาระกิจ ที่ทำเป็นประจำ (ทุกวัน ทุกอาทิตย์)
  • มี ระบบดึงขอมุลมานำเสนอ อย่างน่าสนใจ น่าติด สร้างการรัรุ้ หรือ การมีส่วนร่วม ซึ่งในที่นี คือ WWW.UBONDAILY COM
  • ให้มี คณะทำงาน (admin) รัฐเอกชน เป็นผุ้รับผิดชอบรวมกัน อันได้ แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด,หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,สนง ประชาสัมพันธ์ เขต2,NBT อุบล เป็นต้น
  • ลักษณะ โครงการ คือ สร้างการรับรุ้ เข้าใจ และ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของกภาคส่วน เป็นพื้นที่ กลางที่ จะสื่อสารกับ กลุ่มเป้าหมาย โดยทุกวัน จะมีขข่าวของจังหวัดอุบล ที่ทุกคน ต้องเข้ามาอ่าน เพื่อรับรู้ให้เท่าทันกัน และ สืบค้น หาข้อมุล แบบ REAL TIME ที่ UPDATE
  • เป็นศุนย์กลาง การพัฒนา ขีดความสามรถ ในการสื่อสาร ในระบบ แปลภาษา" ราชการ เป็นภาษาราษฎร" ครบและเข้าใจ ทำให้ เกิด กระบวนการรุ้ เท่าทันกัน
 • ยลชุมชนเทียน เมืองอุบล

 • ชุมชนคนทำเทียน14แห่ง เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ไปชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

  019-05-08 19:48

  Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  019-05-08 19:48

  Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  019-05-08 19:48

  Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  019-05-08 19:48

  Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  019-05-08 19:48

  Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  019-05-08 19:48
 • ย้อนอดีต ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบล

 • คนอุบลทำเทียน บูชาธรรม

 • ผู้สนับสนุน

 • ภาพสวย ที่ต้องแชร์

 • รวมหน่วยงาน ภาครัฐเอกชนสู้ภัยโควิด